Opcje wyglądu
‹‹ Powrót do strony
  Zapytania ofertowe > 2020 zapytania ofertowe > Wykonanie ogrzewania elektrycznego w pięciu lokalach stanowiących własność Gminy Głuchołazy

Głuchołazy 2020.10.14r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:


Wykonanie ogrzewania elektrycznego w pięciu lokalach stanowiących własność Gminy Głuchołazy

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający : Gmina Głuchołazy

adres: 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

W imieniu Gminy Głuchołazy postępowanie prowadzi Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - jako administrator i zarządca gminnego zasobu nieruchomości.

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ogrzewania elektrycznego w pięciu lokalach: w tym w czterech lokalach mieszkalnych i w jednym lokalu użytkowym na terenie miasta Głuchołazy:

1) Głuchołazy ul. Góra Anny 2-4-6-8 / 2

2) Głuchołazy ul. Góra Anny 2-4-6-8 / 7

3) Głuchołazy ul. Góra Anny 2-4-6-8 / 10

4) Głuchołazy ul. Góra Anny 2-4-6-8 / 19

5) Głuchołazy ul. Góra Anny 8 - lokal użytkowy – Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów .

2. Zakres zadania obejmuje:

1) demontaż starych grzejników i rur centralnego ogrzewania ,

2) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej do mieszkań,

3) wymianę rozdzielnic bezpiecznikowych wraz z zabezpieczeniami w lokalach,

4) wykonanie instalacji do paneli grzewczych,

5) wykonanie instalacji sterowniczej do regulatorów,

6) zakup i montaż paneli elektrycznych grzewczych w lokalach,

7) wywóz zdemontowanych grzejników , rur i gruzu na wysypisko odpadów.

2a. Zakres robót obejmuje również :

1) zakup materiałów,

2) transport materiałów,

3) uporządkowanie lokali po wykonanych robotach,

4) dokonanie pomiarów ochronnych powykonawczych i przedłożenie protokołów z pomiarów Zamawiającemu.

3. Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena 100%.

4. Warunki gwarancji

Okres gwarancji- 60 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

5. Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.11.2020r.

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i innymi przepisami w tym zakresie

2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności.

3) Wszelkie materiały i rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.

4) W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

7. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami budowy.

8. Ofertę Wykonawca może złożyć: :

1) w formie pisemnej na adres: Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3 lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gtbs@op.pl 

9. Oferta musi być złożona w terminie do dnia 23.10.2020r., do godziny 12.00.

10. Załącznikiem do Ogłoszenia jest :

1) wzór Oferty- załącznik nr 1,

2) wzór umowy- załącznik nr 2,

3) zestawienie zakresu prac do wykonania w poszczególnych lokalach – załącznik nr 3.Pliki do pobrania:

zal._nr_1_-_wzor_oferty.doc

zal._nr_2_-_wzor_umowy..doc

zalacznik_nr__3_-zestawienie_zakresu_prac_elektrycznych_-konkurs_ofert-x-2020r.pdf


Pozostałe dokumenty w tej sekcji:

Transport ziemi na terenie miasta Głucholazy

Zapytanie ofertowe- Pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej w budynkach

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową kotłowni oraz węzłem cieplnym c.o. w budynku wielor.ul. Al.Jana Pawła II 26-26A Gł-zy

Zapytanie ofertowe-Pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej

Zapytanie ofertowe na sprzedaż nieruch.gruntowej zabudowanej obiektami prod.-mag. w Głuchołazach przy ul.Matejki Dz. nr 1298/6
Data utworzenia informacji:
2020-10-16
Informację wprowadził:
Małgorzata Prościak
Informację opracował:
Andrzej Gębala
Data ostatniej aktualizacji:
2020-10-16 07:40:10
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Małgorzata Prościak

Pokaż rejestr zmian dokumentu