Opcje wyglądu
‹‹ Powrót do strony
  Zapytania ofertowe > 2020 zapytania ofertowe > Zapytanie ofertowe na sprzedaż nieruch.gruntowej zabudowanej obiektami prod.-mag. w Głuchołazach przy ul.Matejki Dz. nr 1298/6

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o. z siedzibą : ul. Plac Basztowy 3 , 48-340 Głuchołazy , NIP 753-19-74-945

REGON 531503840 , NR KRS 174418 SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami produkcyjno-magazynowymi położonej w Głuchołazach przy ul. Matejki .


Województwo opolskie , powiat : nyski , Gmina Głuchołazy

Jednostka ewidencyjna : Głuchołazy

Obręb : Głuchołazy

Nr Działki : 1298/6 , arkusz mapy: 14

Powierzchnia: 0,6603 ha

Symbol klas o użytku: Bi

Nr KW : OP1P/00038745/5


Przeznaczenie z MPZP ( 019) ; 8S, P, MN . Pod zabudowę składowo-produkcyjną. Tereny obiektów produkcyjnych, dopuszczalne produkcyjno-usługowe i obiektów innfrastruktury technicznej lub alternatywnie o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dopuszczalnym dla zabudowy usług rzemiosła i zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza 456 000 zł ( słownie : czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy zł ) bez podatku VAT. Cena nie obejmuje urządzenia trakowego.

UWAGA : Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT ,sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej jest objęta zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.


Wadium: 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

Wysokość postąpienia: 5 000 zł


Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania , unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.


1 . Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 12.00. w siedzibie Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - adres : 48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3 , pomieszczenie obok sekretariatu ( I piętro).


2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

Wadium w kwocie 10 000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy zł) należy wpłacić na konto bankowe Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Bank Spółdzielczy w Głuchołazach 06 8891 0000 0000 5252 2000 0020 z dopiskiem na dowodzie wpłaty : „ Wadium na działkę nr 1298/6 „. Wadium powinno być uznane na rachunku wpłaty Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w dniu 16 marca 2020 r.


3 .Wpłata wadium oznacza przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń.

Wadium zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.


W przypadku uchylenia się Oferenta , którego oferta została wybrana , od podpisania aktu notarialnego na kupno-sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, wadium nie zostanie zwrócone.


4. Oferta cenowa na kupno nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami produkcyjno-magazynowymi położonej w Głuchołazach przy ul. Matejki powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Ofertę cenową należy włożyć do koperty .Koperta musi posiadać nazwę Oferenta :

imię ,nazwisko , lub nazwę firmy , adres .

Na kopercie wpisać : „Oferta na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami produkcyjno-magazynowymi położonej w Głuchołazach przy ul. Matejki .„ dla Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 77 40 92 631 wewn. 32 w godz. od 7.00. do 15.00. lub drogą elektroniczną na adres : gtbs@op.pl

6. Do Oferty należy załączyć dowód wpłaty wadium

7. W zapytaniu ofertowym wygrywa oferta z najwyższą ceną.

8. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Oferentom w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.

9. Umowa notarialna kupna-sprzedaży przedmiotowej nieruchomości z wybranym Oferentem zostanie podpisana w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

10. Wpłata kwoty zaoferowanej w wybranej ofercie musi wpłynąć na konto bankowe Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

najpóźniej na jeden dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego na kupno-sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.


11. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia (druk Oferty)
Pliki do pobrania:

zal._nr_1_-zapytanie_ofertowe-tartak.doc


Pozostałe dokumenty w tej sekcji:

Transport ziemi na terenie miasta Głucholazy

Wykonanie ogrzewania elektrycznego w pięciu lokalach stanowiących własność Gminy Głuchołazy

Zapytanie ofertowe- Pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej w budynkach

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową kotłowni oraz węzłem cieplnym c.o. w budynku wielor.ul. Al.Jana Pawła II 26-26A Gł-zy

Zapytanie ofertowe-Pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej
Data utworzenia informacji:
2020-02-14
Informację wprowadził:
Małgorzata Prościak
Informację opracował:
Andrzej Gębala
Data ostatniej aktualizacji:
2020-02-14 12:47:57
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Małgorzata Prościak

Pokaż rejestr zmian dokumentu