Opcje wyglądu
‹‹ Powrót do strony
  Inne > Ochrona danych osobowych > RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 (zwana dalej „Administratorem”), która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Aktualny kontakt z Administratorem e-mail: iod@tbs-glucholazy.pl

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

- prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki,

- prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (U. 2001 r. Nr 71 poz. 733), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017 r. poz. 827) związanych z prawidłowym prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami;

- prawidłowego funkcjonowania Spółki opartego na ustawie Kodeks Spółek Handlowych,

- zapewnienia bezpieczeństwa i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,

- realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.

- zawarcia z GKTBS Sp. z o. o. umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego, garażu, dzierżawy terenu oraz i w celu realizacji postanowień umownych (złożenia innych dokumentów związanych z jej zawarciem),

- rozliczenia czynszu najmu, dzierżawy i innych opłat związanych z najmem ww. lokali oraz egzekucji sadowej i komorniczej związanej z ww. opłatami wynikającymi z zawartych GKTBS Sp. z o. o. umów,

- zarządzania częściami wspólnymi nieruchomości należących do Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez GKTBS Sp. z o. o. na zlecenie i w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie, w tym rozliczanie i egzekucja należności wynikających z ww. umów,

- zgłaszania konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia.4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji celów statutowych i ustawowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pliki do pobrania:

klauzula_informacyjna_-_najem_lokali_z_gminnego_zasobu_nieruchomosci.pdf

klauzula_informacyjna_-_proces_rekrutacji_pracownikow.pdf

klauzula_informacyjna_-_uslugi_cmentarno-pogrzebowe.pdf

klauzula_informacyjna_-_uslugi_komunalne.pdf
Data utworzenia informacji:
2018-09-27
Informację wprowadził:
Małgorzata Prościak
Informację opracował:
Administrator danych osobowych
Data ostatniej aktualizacji:
2020-01-23 13:14:44
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Małgorzata Prościak

Pokaż rejestr zmian dokumentu