Opcje wyglądu
‹‹ Powrót do strony
Władze > Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Miasta Głuchołazy - Pan Edward Szupryczyński

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:


- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
- zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania ich obowiązków,
- podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów uzyskanych z działalności statutowej Spółki lub  pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy  
- podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu  Towarzystwa lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru
- podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Towarzystwa oraz ustanowienie na nim  prawa użytkowania
- podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenie likwidatora
- podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa
- powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej
- podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki, w tym również podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego  
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
- ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników
- podejmowanie uchwał w innych sprawach oraz rozstrzyganie zagadnień wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd.

Data utworzenia informacji:
2004-02-26
Informację wprowadził:
Małgorzata Prościak
Informację opracował:
Małgorzata Prościak
Data ostatniej aktualizacji:
2012-01-10 08:52:59
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Małgorzata Prościak

Pokaż rejestr zmian elementu menu