Opcje wyglądu
‹‹ Powrót do strony
Władze > Rada Nadzorcza

 

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Przewodniczący - Magda Łacna
Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof Wiecheć
Sekretarz - Grzegorz Kamiński

 

 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1). Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, a w szczególności:
-  bada bilans oraz rachunek zysków i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie wydatkowania,  źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp. oraz przedstawiania opinii w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników
-  przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem Zgromadzenia Wspólników
-  dokonuje wyboru podmiotu (biegłego rewidenta) upoważnionego do badania sprawozdania finansowego.

2). Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
- wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników
a) zwyczajnych:
-  jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie do końca miesiąca kwietnia każdego roku,
b) nadzwyczajnych:
-  w przypadkach oznaczonych w przepisach kodeksu spółek handlowych 
-  gdy Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie lub żądanie zwołania zgromadzenia,
-  w przypadkach gdy uzna to za wskazane a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku  przez Radę Nadzorczą,  
-  ustalanie wysokości wynagradzania członków zarządu, przy uwzględnieniu zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników 
-  nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia
-  reprezentowanie Towarzystwa w umowach i sporach między Towarzystwem i Zarządem lub jego członkiem
-  uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa

3). Rada Nadzorcza ma prawo zawieszania z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

4). Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa  oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.

5). Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na wniosek Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej z podaniem  przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego  posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku. 

Data utworzenia informacji:
2004-02-26
Informację wprowadził:
Małgorzata Prościak
Informację opracował:
Małgorzata Prościak
Data ostatniej aktualizacji:
2022-08-30 08:00:05
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Małgorzata Prościak

Pokaż rejestr zmian elementu menu